KUR’AN-I KERİM’E KARŞI YAPILAN MENFUR HADİSEYİ TEL’İN EDİYORUZ!

KUR’AN-I KERİM’E KARŞI YAPILAN  MENFUR HADİSEYİ TEL’İN EDİYORUZ!“Kur'an, bu dünyada öyle nuranî ve saadetli ve hakikatlı bir surette bir tebdil- i hayat-ı içtimaiye ile beraber, insanların hem nefislerinde, hem kalblerinde, hem ruhlarında, hem akıllarında, hem hayat-ı şahsiyelerinde, hem hayat-ı içtimaiyelerinde, hem hayat-ı siyasiyelerinde öyle bir inkılab yapmış ve idame etmiş ve idare etmiş ki; ondört asır müddetinde, her dakikada, altıbin altıyüz altmışaltı âyetleri, kemal-i ihtiramla, hiç olmazsa yüz milyondan ziyade insanların dilleriyle okunuyor ve insanları terbiye ve nefislerini tezkiye ve kalblerini tasfiye ediyor. Ruhlara inkişaf ve terakki ve akıllara istikamet ve nur ve hayata hayat ve saadet veriyor. Elbette böyle bir kitabın misli yoktur, hârikadır, fevkalâdedir, mu'cizedir.” Risale-i Nur Külliyatından Üflemekle güneşi söndürebileceğini zanneden nadan bir güruhun, mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı İsveç’te irtikap etmiş olduğu menfur hadiseyi tel’in ediyoruz. ُظو َن َحافِ ِ ْكَر َواِنَّا لَهُ لَ ْح ُن نَ َّزلْنَا الذ اِنَّا نَ “Şüphesiz o Zikr’i (Kur’an’ı) biz indirdik! Onun koruyucusu da elbette biziz.” Ayet-i Kerimesi hükmünce,sönmez ve söndürülmez manevî bir güneş olan Kur’an-ı Kerim’in muhafızı olan Allah-u Azimüşşan’dır. Kıyamete kadar insanlığın saadeti, terakkisi ve istikameti için “Hak’tan bir nur ve hidayet” olan Kur’an-ı Mübin’in envar, esrar ve hakikatlerinin anlaşılmasını ve ona ittiba edilmesini an-karîbu'z-zamanda kerem ve ihsan etmesini Rabb-i Rahimimizden niyaz ediyoruz. Meşveret Cemaati
Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis