ÇUKUROVA İLİM VAKFI

VAKIF SENEDİ

 

VAKFIN ADI

Madde-1: Vakfın Adı, ÇUKUROVA İLİM VAKFI’dır.

 

VAKFIN MERKEZİ

Madde -2: Vakfın merkezi Adana’dır. Mütevelli heyetinin kararı ile Vakıf, gayesine uygun şubeler açabilir.

 

VAKFIN GAYESİ

Madde -3: Vakfın gaye ve görevleri aşağıda belirtilmiştir:

A) Orta, yüksek okul ve üniversitelerde okuyan talebelere yardımcı olmak, onları milli ve manevi değerlere bağlı olarak yetiştirmek,

B) Bu öğrencilerin yetişmeleri için her türlü ilmi, iktisadi ve içtimai teşebbüslerde bulunmak,

C) Eğitim ve öğretim imkânı olmayanlara karşılıksız veya sair şekillerde nakdi ve ayni yardımlarda bulunmak, burs vermek,

D) Orta ve yüksek öğrenim gören öğrenciler için yurtlar ve barınma yerleri temin etmek, imkânlara göre inşa etmek veya kiralamak, okuma ve çalışma salonları, eğitim ve dinlenme kampları açmak ve yönetmek,

E) İlmi konferans ve seminerler tertip etmek ve kültürel seyahatler düzenlemek,

F) Vakıf gayesinin tahakkuku için yapılacak her türlü teberru ve yardımları kabul etmek,

G) Vakıf maksadının tahakkuku için gerekli prosedürün tamamlanmasından sonra menkul ve gayrı menkul malları alır, satar, menkul ve gayrı menkulleri kiralar, kiraya verir, gayrımenkuller üzerine inşaatlar inşa eder. Bunlarla ilgili cins tashihi, ifraz, tevhid, kat irtifakı, kat mülkiyeti yapar velhasıl her türlü hukuki tasarrufta bulunur.

H) Vakfa gelir temin etmek maksadı ile kendisine bağlı iktisadi teşebbüsler kurabilir veya kurulmuş ve kurulacak teşebbüslere sermaye iştirakinde bulunabilir.

I) İşbu vakıf senedinde yazılı olmayıp da gayesine uygun olan işleri yapar.

 

VAKFIN MAL VARLIĞI VE GELİRLER

Madde -4: Vakfın mal varlığı,800.000 Sekiz yüz bin TL’dir.

 

VAKFIN GELİRLERİNİN SARFI

Madde -5: Vakfın yönetim masrafları ile vakıf gelirlerini artıracak yatırımlara ayrılan miktarlar dışında kalan vakıf gelirlerinden tümü vakfın maksatlarına tahsis veya sarf edilir.

 

VAKFIN ORGANLARI

A) Mütevelli Heyeti,

B) İdare Heyeti,

C) Murakabe Heyeti.

 

A) MÜTEVELLİ HEYETİ

Madde -7: Mütevelli Heyeti Vakfın kurulmasında maddi katkıda bulunan ve Vakıf senedinin nihayetinde imzaları olan 13 kişiden ibarettir.

 • Ramazan BALÇIK,
 • Abdullah NURLU
 • Mehmet ÜLGER
 • Ali ÇAM,
 • Sebahattin KARABULUT
 • Nebi ŞAHİN
 • Mehmet KARADENİZ
 • Seyyid IRMAK
 • Mehmet KAYA
 • Tahir DURMAZ
 • Ali GÜNDOĞAN
 • Hayrullah AKILEVİ
 • Fatih ÜNSAL
GÖREV VE YETKİLERİ

a) Her yıl en az bir defa toplanarak, murakabe heyetinin raporunu okumak ve hazırlanan bütçeyi ve bilançoyu tasdik etmek,

b) Mütevelli heyetindeki fiili ve hukuki boşalmaları doldurmak,

c) Vakfın idare ve murakabe heyetini seçmek,

d) Vakfın idare heyetinin gözetim ve denetimini yapmak ve idare heyetinde bulunanlara ücret takdirinde bulunmak,

e) Lüzumu halinde vakıf senedinde değişiklik yapmak, vakfın feshine veya tasfiyesine karar vermek,

f) Mütevelli heyeti üye sayısının ekseriyeti ile toplanır. Ancak üyelerin 1/3’ünün yazılı talepleri halinde fevkalade toplantı yapabilir. Yapılan toplantılarda üye sayısının ekseriyeti ile karar alınır.

B) İDARE HEYETİ

Madde -8: Vakfın idare heyeti vakıf mütevelli heyeti arasından seçilen aşağıda adı ve soyadı yazılı 5 (beş) kişiden ibarettir:

 • Ramazan BALÇIK (Başkan)
 • Sebahattin KARABULUT (Başkan Yardımcısı)
 • Hayrullah AKILEVİ (Sekreter)
 • Mehmet KARADENİZ (Muhasip)
 • Hacı Ali GÜNDOĞAN (Veznedar)
 •  

GÖREV VE YETKİLERİ

a) Vakfın faaliyetlerini yönetmek, vakfın maksadının gerçekleşmesi için gereken bilumum çalışmaları yapmak,

b) Vakfın defterlerini tutmak, bütçe ve bilançoyu hazırlamak, Mütevelli heyetini yılda en az bir defa toplantıya çağırmak,

c) Vakfın gayesinin tahakkuku için gerekli personeli istihdam etmek,

d) Vakfın gayesine uygun yapılacak yardım, hibe ve teberruları kabul etmektir.

e) Vakıf idare heyeti üye ekseriyeti ile karar alır.

 

C) MURAKABE HEYETİ

Madde -9: Vakfın murakabe heyeti, mütevelli heyet içinden seçilen aşağıda isimleri yazılı 2 (iki) kişiden teşekkül eder:

 • Mehmet ÜLGER
 • Nebi ŞAHİN

Murakabe heyeti idare heyetinin yapmış olduğu bütün muameleleri, gelir ve sarfiyatları kontrol eder ve bir rapor halinde mütevelli heyetine arz eder.

 

VAKFIN TEMSİLİ

Madde -10: İdare heyeti başkanı aynı zamanda vakıf hükmi şahsiyetinin başkanıdır. Vakfı idare heyet başkanı temsil eder. Başkanın bulunmadığı zamanlarda vakfı başkan yardımcısı temsil eder.